Aco­ustic Quar­tet two­rzą absol­wenci Aka­de­mii Muzycz­nej imie­nia K. Szy­ma­now­skiego w Kato­wi­cach. Kwar­tet smycz­kowy wywo­dzi się z Orkie­stry Kame­ral­nej Mia­sta Tychy Aukso. Muzycy posia­dają kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie zdo­byte w licz­nych zespo­łach orkie­stro­wych i kame­ral­nych oraz na festi­wa­lach t.j.: Wra­ti­sla­via Can­tans, War­szaw­ska Jesień, Edin­burgh Festi­val, Lucerne Festi­val, Ope­ner Festi­val, Tau­ron Nowa Muzyka, Euro­pej­ski Kon­gres Kul­tury, Sacrum Pro­fa­num, Festi­wal Dia­logu Czte­rech Kul­tur czy EXPO Sara­gossa. Aco­ustic Quar­tet współ­pra­cuje ze współ­cze­snymi kom­po­zy­to­rami i wybit­nymi soli­stami. W jego reper­tu­arze można odna­leźć kla­syczne kom­po­zy­cje na kwar­tet smycz­kowy, zespół z soli­stą oraz nowa­tor­skie aranżacje.

Skład:
Mate­usz Moś – I skrzypce
Mar­cin Sidor – II skrzypce
Ewa Sidor – altówka
Mate­usz Mańka – wiolonczela